ANG MATUOD NGA YAWA

Usa ka pagtuki ginamit ang Balaang Kasulatan

YouTube version here [] Audio only here [] Home  [] Unsa ang Maayong Balita [Cebuano edition] [] Original Cebuano Movie download []

The Real Devil 
ANG MATUOD NGA YAWA

a Biblical exploration
Usa ka pagtuki ginamit ang Balaang Kasulatan

Satan, the devil, demons, Lucifer, sin, evil… evil.
Satanas, yawa, mga demonyo, Lucifer, sala, daotan… dautan. 

I believe that most people think about these things at some times in their lives, and they don’t have very good answers to their questions.
Ako nagatuo nga kadaghanan sa mga tawo nagahuna-huna kabahin aning mga butanga matag karon ug  unya sa ilang kinabuhi ug wala silay mahatag nga maayong tubag sa ilang mga pangutana.  

This presentation is going to look at a Biblical perspective- because I submit to you that the Bible is God’s word, and holds within its pages real answers to the questions which, consciously or unconsciously, we’re asking.
Kini nga pasundayag mosusi sa panlantaw ug kamatuoran, pinasikad sa Balaang Kasulatan – tungod kay akong i-sumiter kaninyo nga ang Bibliya mao ang Pulong sa Diyos, ug nagahupot sulod sa mga pahina niini sa mga matuod nga tubag sa mga pangutana, nga dayag o dili dayag nato nga gipangayo.

What I want to suggest is that the Bible teaches that the word “Satan” basically means an adversary, and that in fact, Satan doesn’t exist as a personal being out in the cosmos.
Ang buot nakong ika-sugyot nga ang pulong nga “Satanas” lintunganay nagpasabot “Kaaway” ug nga sa tinuod, ang Satanas dili usa ka may kinabuhi nga binuhat nga nagpuyo sa kawanangan.

That’s right- there’s no dragon with seven heads and ten horns literally out there in the cosmos.
Oo walay dragon nga adunay pito ka buok ulo ug pulo ka buok sungay sa literal nga kahimtang, nga atoa didto sa kawanangan.

All the evil in our lives is permitted under God’s control.
Ang tanang kadautan sa atong kinabuhi gitugot ilawom sa pagmando sa Diyos.

And sin- yes, sin, our biggest problem- and sin comes ultimately from within our own hearts, our own thinking.
Ug ang sala – oo, ang sala, ang pinakadako nato nga suliran – kini sa labing tinuod nagagikan sa sulod sa atong mga kasingkasing, sa atong mga huna-huna.
We, actually, are our own Satan, and as we all say so often, we are our own biggest enemy or adversary.
Kita, sa pagkatinuod, mao ang atong mga kaugalingong Satanas, ug gani, kanunay natong masulti, kita mao ang atong pinakadakong kaaway o kaatbang.

The struggle with sin and evil is right down here on earth, right within human hearts and minds.
Ang pakigbisog sa sala ug dautan anaa mismo dinhi sa kalibutan, anaa mismo sa mga kasingkasing ug hunahuna sa katawhan.

But out on the street, there are all kinds of different views.
Apan sa gawas, diha sa kadalanan, anaa ang tanang klase sa nagka-lain-laing panlantaw.

People are terribly confused.
Ang katawhan grabe nga nagakalibog.

“Excuse me… what do you  think about Satan?”
“Tabi… unsay imong ikasulti kabahin kang Satanas?”

“Satan? Wow. Never really thought about it. Or him. Whatever. Isn’t he supposed to be, like, the Angel that fell off the 99th floor? But… I’m busy now, I gotta go!”
“Satanas? Oy. Wala ko sukad na sukad nakahuna-huna niana. O kabahin ana niya. O kon unsa man na.  Dili ba na siya, sama, sa Anghel nga nahulog gikan sa ika- nobenta e nowebe ka palapag?  Pero…Naa pa koy trabaho, sige, molakaw na ko !

“OK!”
Ok!

“Excuse me… what do you  think about Satan?”
“Tabi… unsay imong ikasulti kabahin kang Satanas?”

“What? You said “Satan”?”
“Unsa? Imong giingon Satanas?”

“Yes that’s right!”
“Oo, sakto!”

“Satan… Satan… You know, I don’t know. Bad things happen, to good people, to bad people… ”
“Satanas… Satanas… Abi nimo, wala ko kabalo.  Mahitabo ang mga dautan, ngadto sa mga maayong tawo, sa mga dautang tawo…”

“Thank you for your time”
“Salamat sa paghatag og panahon”.

“Excuse me… what do you  think about Satan?”
“Tabi… unsay imong ikasulti kabahin kang Satanas?”

“Ha? No idea! Sorry!”
“Ha?. Wala koy ikasulti! Sorry!”

“Thank you”
“Salamat”

“What do you  think about Satan?”
“Unsay imong ikasulti kabahin kang Satanas?”

“If you believe in God, then you believe also in the other side, the other side of religion.
“Kung mituo ka sa Diyos, nan mituo usab ka sa laing bahin, sa laing bahin sa relihiyon.  

If you believe in God, in the good, then you will also believe in the other side, in the evil one”.
Kung mituo ka sa Diyos, sa maayo, nan motuo usab ka nianang laing bahin, nianang usa ka dautan nga binuhat”.

“Excuse me… what do you  think about Satan?”
“Tabi… unsay imong ikasulti kabahin kang Satanas?”

“ Satan… well, Satan, dunno. Sin? Evil? Wickedness or something like that?”
“Satanas… unsay akong ikasulti, Satanas, ambot.  Sala? Dautan?  Pagka-dautan o susama niana?”

“Thank you”
“Salamat”.

“Excuse me… what do you  think about Satan?”
“Tabi… unsay imong ikasulti kabahin kang Satanas?”

“It’s the bad!”
“Mao na ang Dautan!”

“Thank you”
“Salamat”.
“Hi, what do you think about Satan?”
“Hi, unsay imong huna-huna kabahin kang Satanas?”

“Well I think Satan is a very wicked man, a kind of dragon.
“Sa akong huna-huna si Satanas labihan ka dautan nga tawo, usa ka klase sa dragon.  

Well he shouldn’t be my friend, anyway!”
Sa ingon, dili gyod siya nako mahimo nga higala bisag unsaon!”

“OK thank you”
“Ok salamat!”

“Excuse me what do you think about Satan?”
“Tabi… unsay imong huna-huna kabahin kang Satanas?”

“Umm… isn’t he supposed to be… what’s the word… Lucifer?”
“Ahh… dili ba na siya katong… unsa gani to nga pulong… Lucifer?”

“Thank you”
“Salamat”.

Out on the street, there are all kinds of questions.
Diha sa kadalanan, anaa ang tanang klase sa mga pangutana.  

But when people start thinking more deeply, the classical, popular understandings of Satan just don’t add up.
Apan sa higayon nga maghuna-huna og mas lawom ang mga tawo, ang naandan ug tanyag nga mga pagsabot sa pulong nga Satanas dili gayod magkatakdo.

I mean, the standard idea is that Satan was an Angel who sinned and got thrown out into the garden of Eden where he tempted Adam and Eve, led them into sin, all sin is his fault, and he is now responsible for all kinds of evil and sin on the earth.
Akong buot ipasabot, ang naandan nga huna-huna mao nga ang Satanas usa ka Anghel kinsa nakasala ug gilabay ngadto sa tanaman sa Eden diin iyang gitintal si Adan ug Eba ug nga gitudloan niya sila sa pagpakasala, nga ang tanang sala iyahang sayop, ug nga kini siya karon maoy naay tulobagon sa tanang klase sa kadautan ug sala dinhi sa kalibutan.  

God is painted as the “good guy”, and Satan as His kind of opposite number.
Ang Diyos gihulagway nga mao ang maayong tawo, ug si Satanas isip iyang kabaliktaran.  
The popular ideas of Satan are really just one dollar answers to million dollar questions.
Ang naandan nga mga huna-huna kabahin kang Satanas mga dili mahinungdanong tubag sa mga dili mahinungdanong pangutana kabahin kang Satanas.  

Because sin and evil are perhaps the hardest issues in our whole human experience.
Tingali, tungod kay ang sala ug dautan, mao ang mga pinakalisod nga mga hisgotanan diha sa kasinatian sa kinabuhi sa katawhan.  

People from all over the world now, from all kinds of different backgrounds and perspectives, are coming to the same conclusions- that the standard popular ideas of Satan just don’t add up:
Sa pagkakaron, ang katawhan gikan sa nagkalain-laing dapit sa kalibutan, gikan sa tanang klase sa nagkalain-laing kagikan ug panlantaw, miabot sa managsamang pag-uyon – nga ang naandan nga mga huna-huna kabahin kang Satanas dili gayod magkatakdo.

Here’s Janet from New Zealand:
Ania si Janet nga taga-New Zealand:

“Well one of my questions was always: When did the Devil fall?
“Usa sa akong mga pangutana kanunay mao nga:  Kanus-a nahulog ang Yawa ?
Before creation?
Sa wala pa ang Kabuhatan?
Before Adam was created?
Sa wala gibuhat si Adan?
Afterwards?
Human sa pagbuhat?
At the time prophesied in Revelation 12?
Sa panahon nga gitagna diha sa Gipadayag Dose?

At the time of Noah, when the sons of God married the daughters of men in Genesis 6?
Sa panahon ni Noah, diin ang mga anak sa Diyos nakigminyo sa mga anak nga babaye sa mga tawo diha sa Genesis Saes?”

Sonia’s a translator from France:
Si Sonia usa ka tighubad nga taga-Pransiya:

“How can the positive spiritual effect of Satan be explained?
“Unsaon pagpasabot ang maayong espirituhanong epekto ni Satanas?

The Bible talks about it- men were delivered to Satan, so they might learn not to blaspheme, so it says in 1 Timothy 1; deliverance to Satan results in “the destruction of the flesh” in 1 Corinthians 5.
Ang Bibliya nagasulti kabahin niini – mga tawo nga gitugyan ngadto kang Satanas, aron makakat-on sila sa dili pagpasipala, matod pa sa Uno Timoteo Uno Baynte; pagtugyan ngadto kang Satanas moresulta nganha sa paglaglag sa unod, Uno Korento Singko Singko.  

Surely all this only makes sense if ‘Satan’ merely refers to an adversary, and not to some cosmic being bent on making us sin?
Kining tanan tataw nga masabtan kung ang pulong “Satanas” nagkahulogan lamang og kaaway, ug dili kay usa ka langitnong binuhat nga maoy trabaho ang pagtugyan nato sa pagpakasala.”

Charles is from Nigeria:
Si Charles nga taga-Nigeria:

“I guess most Africans believe in some Satan figure.
“Akong tan-aw kadaghanan sa mga Aprikano mitoo sa pipila ka mga larawan sa Satanas.  

But my question is, What exactly is our defence against the Devil?
Pero ang akong pangutana mao kini: Unsa man gayod ang atong panagang batok sa Yawa?

Why would Satan get scared off by our Bible reading, uttering the name of Christ, getting baptized, wearing or touching a cross, making the sign of the cross, or even  reciting charms and the other things suggested by many churches?”.
Nganong gikahadlokan ni Satanas ang atong pagbasa sa Bibliya, paglitok sa pangalan ni Kristo, pagpabawtismo, pagsuot o paghikap sa Krus, pagpanguros o bisan sa paglitok sa mga salamangka ug uban pang butang nga gisugyot sa daghang simbahan?

Donald’s from China:
Si Donald nga taga-Tsina:

“Belief in Satan is very popular in China, even amongst Christians.
Ang pagtuo kang Satanas tanyag kaayo sa Tsina, bisan sa mga Kristiyano didto.  

But Hebrews 2:14 says that Jesus destroyed the Devil on the cross.
Apan ang Hebrohanon Dos Katorse nag-ingon nga gipukan ni Hesus ang Yawa didto sa krus.  

So how come that sin and evil are ever increasing in our world – if the Devil indeed is responsible for them?
Nan ngano man nga ang sala ug ang kadautan padayon nga nagkadaghan dinhi sa kalibutan – kung tinuod nga ang Yawa maoy responsible niini?

And if the Devil has been “destroyed” on the cross, in what sense is this personal being still alive and active?
Ug kung ang Yawa napukan na didto sa krus, sa unsang paagi nga kini nga buhi nga binuhat padayong nabuhi pa og galihok?

How can the Devil be judged at the last day if he was destroyed on the cross?”
Sa unsang paagi pagahukman ang Yawa sa katapusang adlaw kung napukan na siya didto sa krus?

Josh comes from Florida in the USA:
Si Josh nga gikan sa Florida sa Estados Unidos:

“Yeah I’ve been really confused by the idea that demons are supposed fallen Angels come down to earth to tempt humans to sin, or because they were cast down by God?
“Bitaw, ako nalibog gyod kaayo niining butanga nga kuno ang mga demonyo mao ang nalaglag nga mga Anghel nga minaug dinhi sa kalibutan aron sa pagtintal sa mga tawo sa pagpakasala, o tungod kay gilaglag sila sa Diyos?  
If they were cast down by God in punishment for their sin, why then should humanity suffer because of that?
Kung gilaglag sila sa Diyos isip silot sa ilang mga sala, ngano man nga ang katawhan mao ang mag-antos tungod niini?  

Isn’t that like punishing a psychopath by giving him a loaded gun and casting him out of the courtroom into a school playground?”
Dili ba sama ra nga gisilotan ang usa ka buang-buang pinaagi sa paghatag kaniya og pusil nga puno sa bala ug gipagawas gikan sa korte ngadto sa usa ka dulaanan sa usa ka eskwelahan?”  

Kevin’s from Brazil:
Si Kevin nga taga-Brazil:

“Well, if God is all powerful, that to me leaves no room for a Devil figure as is commonly believed in.
“Kung ang Diyos labaw’ng gamhanan, kana alang kanako wala nay lugar para sa imahe sa usa ka Demonyo nga maoy kasagarang gituohan.  

Does God have, say, 50% of the power, and Satan has 50%, and they are battling it out up in the sky?
Nan naa diay ang Diyos og ibutang ta, 50 porsiyento sa gahum, ug ang Satanas anaa poy 50 porsiyento ug nga sila kamulong gabugno diha sa kawanangan?

That makes no sense to me”.
Alang kanako, dili kini katuohan”.

Guy’s from South Africa:
Si Guy nga taga-South Africa:

“Could or would we sin if the Devil didn’t exist?
“Makasala ba kita kung walay Yawa?  

If not, then surely we suffer and are punished unfairly for our sins?
Kung dili, nan sigurado nga mag-antos kita ug pagadawaton nato ang dili makatarunganon nga silot sa atong mga sala?  

If we would, then to what extent is the Devil responsible for our sins, seeing we would sin anyway?”
Apan kung kita makasala, nan sa unsang bahina ang Yawa adunay kaakuhan sa atong mga sala, kung atong makita nga kita makasala man bisan og unsaon pa?”

Steve’s an accountant from England:
Si Steve usa ka accountant nga taga-England:

“Many Christian writers claim that God permits Satan to operate.
“Daghang magsusulat nga Kristiyano ang nagsulti nga gitugotan sa Diyos si Satanas sa paglihok.  

But why, then, do we repeatedly read in the Bible of evil coming “from the Lord” and being “sent” by Him?
Apan ngano man nga makabasa kita kanunay diha sa Balaang Kasulatan kabahin sa dautan nga “nagagikan sa Ginoo” ug nga kini gipadala Niya?  

Isaiah 45 is quite clear that both light and darkness, good and “evil” in the sense of disaster, all come from God.
Ang Isayas kwarenta Y singko tataw kayo nag-ingon nga ang kahayag og kangitngit , maayo ug “dautan” sa punto nga kalamidad, tanan nagagikan sa Diyos.

Micah 1 says that “Evil came down from the Lord unto Jerusalem. And so I could go on!”
Ang Mikah kapitulo Uno nagsulti nga ‘Ang dautan ningkanaog gikan sa Ginoo ngadto sa Herusalem’.  Ug daghan pa akong masulti!”.

 John’s a businessman from New Zealand:
Si John usa ka negosyante nga taga-New Zealand:

 

 

“If we really believe Satan really exists as a person, with power to lead every human being into temptation, he must have enormous power and knowledge.
“Kung motuo kita nga si Satanas usa gayod ka buhi nga binuhat, nga adunay gahom nga dad-on ang matag tawo aron matintal, aduna gayod siya’y dakong gahom ug kahibalo.  

So my question is, from where did he get such power and authority?
Karon ang akong pangutana: gikan asa niya nakuha ang maong gahom ug awtoridad?  

Surely from God.
Sigurado gikan sa Diyos.  

After all, the Bible says that all power comes from God.
Bisag unsaon, ang Bibliya naga-ingon nga ang tanang gahom nagagikan sa Diyos.
Did God really send Satan down to earth with all that power and authority, if Satan was supposedly thrown out of Heaven?”
Gipadala gayod kaha sa Diyos si Satanas dinhi sa kalibutan dala kanang tanang gahom ug awtoridad, kung si Satanas gipalagpot man kaha pagawas sa langit?

Thank you.
Salamat.

I could add many more such questions.
Mahimong magdugang pa ako og daghan pang susamang mga pangutana.

I get lots of them by email, in response to reading our material at realdevil.info .
Daghan kaayo ako niini diha sa akong email, mga pinadala isip balos-sulat sa mga nabasa diha sa ‘atrealdevil.info.  

I’d just like to read you from one email: 
Basahan ko kamo gikan sa usa ka email:  
“Can the Devil and those angels ever repent?
“Mahimo ba sa Yawa ug kadtong mga anghel ang maghinulsol?  

Does he now have freewill?
Anaa na ba siya karo’y gawasnong kabubut-on?  
Did he ever have freewill?
Sukad na sukad anaa ba siya’y gawasnong kabubut-on?  
Was he originally of God’s nature in Heaven?
Sa sinugdan anaa ba siya’y kinaiya sama sa Diyos didto sa langit?

If Adam sinned but could repent, why could not Satan and the supposed fallen angels also repent?
Kung si Adan nakasala apan nakapanghinulsol, ngano man nga si Satanas ug ang nalaglag kuno nga mga anghel dili makapang-hinulsol?
As Milton observed in Paradise Lost: “Man therefore shall find grace / The other [i.e. Satan] none”.”
Ingon pa ni Milton diha sa Paradise Lost:  “Ang tawo makakaplag ra sa grasya/Ang usa [Satanas] wala”.
Pretty good questions, I’d say. So what does the Bible actually say?
Maanindot nga mga pangutana, akong masulti.  Karon, unsa man gayod ang makita nga gisulti sa Balaang Kasulatan?

The Old Testament was written in Hebrew, and the Hebrew word “shatan” simply means an adversary.
Ang Daang Testamento gisulat sa pinulongang Hebrohanon, ug ang Hebrohanong pulong “shatan” yanong nagpasabot nga kaaway.  

Let’s listen to someone who knows Biblical Hebrew explaining it:
Maminaw kita sa usa ka tawo kinsa nasayod sa Bibilikanhong Hebrohanon sa pagpasabot niini:

“From ancient times there has always existed the idea that there is some kind of being outside of us who makes us sin and who is responsible for all the evil in the world.
“Gikan sa karaang panahon adunay nagpatunhay nga huna-huna nga naay klase sa binuhat gawas kanato nga maghimo kanato nga makasala ug kinsa maoy naay tulobagon sa tanang kadautan dinhi sa kalibutan.  

They call this being “Satan” but the word really just means an adversary.
Gitawag nila kini nga binuhat og ‘Satanas’ apan ang pulong nagpasabot lamang gayod og kaaway.  
In Hebrew the word “shatan” is written like this.
Sa Hebrohanon ang pulong ‘shatan’ gisulat nga sama gayod niini.  

The word means simply “an adversary”.
Ang pulong yanong nagpasabot nga “kaaway”.

As a word, it has no good or bad meaning attached to it.
Isip usa ka pulong, walay maayo o dautang kahulogan ang nasukip niini”.  

In the New Testament, the Hebrew word “satan” is also used.
Diha sa Bag-ong Testamento, ang Hebrohanong pulong ‘Satanas gigamit usab. 

If we look in the New Testament at the Gospel of Matthew, chapter 16 verse 21.  
Kung atong lantawon diha sa Bag-ong Testamento sa Ebanghelyo ni Mateo, kapitulo disi-saes, bersikulo baynte uno:

From that time on Jesus began to say plainly to his disciples:
“Sugod niadtong higayona nagapahayag na og klaro si Hesus sa iyang mga tinun-an:  

I must go to Jerusalem and suffer much from the elders, the chief priests, and the teachers of the Law.
Kinahanglang moadto ako sa Herusalem ug mag-antos og maayo gikan sa mga dako-dako, sa mga pangulong pari, ug sa mga magtutudlo sa balaod.

I will be put to death, but three days later I will be raised to life.
Pagapatyon ako apan sa ika-tulo ka adlaw mabanhaw ako.  

Peter took Jesus aside and began to rebuke him.
Gidala siya ni Pedro palayo sa uban, ug gibadlong sa pag-ingon.

God forbid it, Lord! he said.
Dili kana itugot sa Diyos, Ginoo!

That must never happen to you!  
Dili gayod kana mahitabo kanimo!

Jesus turned around and said to Peter, Get away from me, Satan!
Milingi si Hesus og miingon kang Pedro, palayo kanako, Satanas!

You are an obstacle in my way, because these thoughts of yours don't come from God, but from man.
Ikaw usa ka babag sa akong agianan, kay ang imong mga huna-huna dili gikan sa Diyos, kondili sa tawo.   

When Jesus called Peter “Satan”, He didn’t have the idea that Peter was a monster or a dragon with a long tail and big horns.
Dihang gitawag ni Hesus og Satanas si Pedro, wala siya maghuna-huna nga si Pedro usa ka halimaw o usa ka dragon nga adunay ikog nga taas ug sungay nga dagko.

But quite often in the Bible, both in the Old Testament and the New Testament, we have the idea that sin comes from inside us, and that is the great adversary, the great Satan.
Apan kasagaran diha sa Balaang Kasulatan, sa Daan ug Bag-ong Testamento, aduna kita’y huna-huna nga ang sala nagagikan sa sulod kanato, ug mao kana ang labing dakong kaaway, ang labing dakong satanas.  

That’s why by our thoughts and by the words which come from our thoughts we will be justified or condemned.
Mao nga pinaagi sa atong mga huna-huna ug sa mga pulong nga nagagikan sa atong mga huna-huna kita mahimong pagamatarungon o pagakondenahon. 

The apostle Paul wrote to the Romans in chapter 7 verse 15:
Si Apostol Pablo nagsulat sa mga Romano diha sa kapitulo siyete bersikulo kinse:

I do not understand what I do; for I don't do what I would like to do, but instead I do what I hate.
Wala ako makasabot sa akong gibuhat; kay wala ko buhata kon unsa ang buot kung buhaton, apan hinuon gibuhat ko kung unsa ang akong gikasilagan.  

Since what I do is what I don't want to do, this shows that I agree that the Law is right.
Busa kon gibuhat ko ang dili ko buot nga buhaton, kini nagpaila nga uyon ako nga matarong ang Balaod.  

So I am not really the one who does this thing; rather it is the sin that lives in me.
Busa dili na gayod ako ang nagabuhat niini; kondili kining sala nga nagpuyo dinhi kanako.

So the fault for sin is not with some external being called Satan, he talks about the sin within me, it’s not some person outside us that makes us sin, the source of sin is within us.
Busa ang sayop para sa sala wala diha sa usa ka binuhat nga anaa gawas kanato nga gitawag og Satanas, siya [Apostol Pablo] nagahisgot kabahin sa sala nga anaa kanako, dili ang unsa mang binuhat gawas kanato ang makapasala kanato, ang tinubdan sa sala anaa sulod kanato.  

It’s the lusts within us which lead us actually to sin.
Ang mga kaibog sulod kanato mao ang dayag nga nagatuklod kanato ngadto sa sala.

Those thoughts  are adversaries to the will of God.
Ang maong mga huna-huna ang kaaway sa kabubut-on sa Diyos.

Sometimes the word is used to describe whole systems which are opposed to something.
Usahay ang maong pulong gigamit sa paghulagway sa mga sistema nga nagasupak sa usa ka butang.  

So in Revelation chapter 2 we read that Satan’s throne or seat of power was in Pergamos.
Mao nga diha sa Pinadayag kapitulo dos atong mabasa nga ang trono o lingkuranan sa gahom ni Satanas anaa didto sa Pergamos.  

It clearly refers to the Roman power which had a seat of power in that town of Pergamos.
Tataw nga nagpasabot kini sa Romanhong gahom diin nagabase sa lungsod sa Pergamos.  

I mean, Satan himself, as people classically understand “him”, didn’t and have a literal throne there in Pergamos.
Buot ipasabot, si Satanas mismo, sa pagsabot sa katawhan sa maong panahon, walay literal nga trono didto sa Pergamos.

And the biggest problem we have, the biggest adversary, the nastiest “satan”, if you like, is our own sinful tendencies.
Ug ang pinakadako nga suliran nato, ang pinakadako nga kaaway, ang pinaka-samokan nga ‘satanas’, kung gusto nimo, mao ang atong kaugalingong tukmod sa pagbuhat og sala

Now let’s get it clear- sin comes from within us.
Karon ato ning klarohon – ang sala nagagikan sulod kanato.

I’d like to read to you from Mark 7. Mark chapter 7, reading from verse 15:
Ako mong basahan gikan sa Markos siyete. Markos siyete, ang pagbasa gikan sa bersikulo kinse:

“There is nothing from outside the man that going into him can defile him; but the things which proceed out of the man are those that defile the man.
“Walay bisan unsa gikan sa gawas sa tawo nga mosulod kaniya ang makapahugaw kaniya; apan ang mga butang nga mogawas gikan sa tawo mao ang makapahugaw sa tawo.

… whatever from without goes into the man, it cannot defile him;
… bisan unsa gikan sa gawas mosulod ngadto sa tawo, dili makapahugaw kaniya;

because it does not go into his heart but into his belly …
kay dili kini moadto sa iyang kasingkasing apan ngadto sa iyang tiyan…

That which proceeds out of the man is what defiles the man.
Katong mogawas gikan sa tawo mao ang makapahugaw sa tawo.   

For from within, out of the heart of men, proceed evil thoughts, fornications, thefts, murders, adulteries,
wickedness, deceit,  pride, foolishness.
Kay gikan sa sulod, gikan sa kasingkasing sa mga tawo, mogawas ang mga dautang huna-huna, salawayong pagpakighilawas, pagpangawat, pagpatay, pagpanapaw, pagkadautan, pagpanglimbong, pagkamapahitas-on, mga binuang.
All these evil things proceed from within and defile the man.”
Kining tanang dautan mogawas gikan sa sulod ug makapahugaw sa tawo”.

That was reading Mark 7 from verse 15 up to verse 23
Mao kato ang pagbasa sa Markos siyete gikan sa bersikulo kinse hangtod sa bersikulo baynte tres.  

And let’s go further to James 1.
Ug magpadayon kita sa Santiago uno.

We’re going to be reading James chapter 1 from verse 13 down to verse 15.
Atong pagabasahon ang Santiago kapitulo uno gikan sa bersikulo trese ngadto sa kinse.   

“Every man is tempted, when he is dragged away by his own lust and enticed.
“Ang matag tawo matintal, sa dihang maguyod siya palayo pinaagi sa iyang kaugalingong kailibgon ug madani niini.  

Then the lust, when it has conceived, carries sin; and the sin, when it is fully grown, brings death.”
Unya ang kailibgon, sa dihang manamkon kini, magadala og sala, ug ang sala, sa paghingkod niini, magdala og kamatayon.”

I work a lot with people battling addictions, here in Latvia alcoholism is especially a real problem.
Subsub ang akong pagtabang sa mga tawong nakigbisog sa addiction, dinhi sa Latvia ang sobrang pag-inom sa alak usa ka dili malilong nga suliran.  

So many are trapped within those addictions by a strong belief that they are controlled by forces from outside themselves, basically, “Satan”.
Pagkadaghan ang nagapos sulod niini nga addiction nga may dakong pagtuo nga sila ginamandoan sa mga pwersa gikan sa gawas sa ilang kaugalingon, una niini si Satanas.  

Recognizing that actually we  are the problem, that the human mind can be transformed, and that we must take 100% responsibility for our sins, this has been the key to success in so many spiritual battles I’ve observed.
Sa pag-ila nga sa dayag kita mao ang suliran, nga ang huna-huna sa tawo mabag-o ug nga kinahanglan dawaton nato siyento porsiyento ang kaakuhan sa atong mga sala, akong nakita nga kini mao ang nahimong yawe sa kalamposan diha sa daghan kaayong pakigbisog nga espirituhanon.

This is where theology, if you like, doctrine, has a radical power in practice;
Mao kini, kung asa ang teyolohiya, o kung gusto nimo tawgon doktrina, adunay malingkawasnong gahom diha sa paggamit niini.  

It is intended for the radical transformation of human lives, human minds, in practice.
Kini gitumong alang sa malingkawasnon nga kausaban sa tawhanong kinabuhi, sa tawhanong panghuna-huna diha sa pagsa-praktika.

This is why it does matter what we believe.
Mao kini kung ngano nga mahinungdanon kung unsa ang atong gituohan.

Because Bible doctrines affect our lives.
Tungod kay ang mga doktrina sa Bibliya maka-apekto sa atong mga kinabuhi.

That’s why it’s important to get it right.
Mao nganong mahinungdanon nga masabtan kini sa ensakto.
What you believe is how you live, just like you are, in a way, what you eat.
Kung unsa ang imong gituohan imong gikinabuhi, sama nga ikaw, maila sa kung unsa ang imong gina-kaon.  

A person is what they believe.
Ang tawo mao kung unsa ang iyang ginatuohan.

People who have rejected the standard idea of Satan have really found great freedom.
Ang mga tawo nga wala modawat sa naandang panghuna-huna kabahin sa Satanas tinuod gayod nga ilang nakaplagan ang dakong kagawasan.  

Josh, what did it mean for you in practice once you understood the truth about Satan?
Josh, unsa ang imong nakat-onan sa pagsapraktika dihang nasabtan nimo ang kamatuoran kabahin kang Satanas?

“Yeah I think for me it was a matter of having a real choice, that there was no longer this super being which had power over me.
“Alang kanako usa kini ka butang diin aduna ako’y matuod nga kapilian, nga wala na kining gamhanang binuhat diin adunay gahom ibabaw kanako.  

It made me realize I had choices, real choices.
Nakapahigmata kini kanako nga aduna ako’y kapilian, mga matuod nga kapilian.

Real freewill”.
Matuod nga gawasnong kabubut-on.

Right. Real freewill.
Ensakto.  Matuod nga gawasnong kabubut-on.  

This whole thing is a ladder to reach the stars, Real freedom.
Kining tanan usa ka hagdanan aron makab-ot ang mga bituon, matuod nga kagawasan.  

Now John, you’ve  written and spoken a lot about forgiveness.
Karon John daghan kayo kang nasulat ug nasulti kabahin sa pagpasaylo.

Has your understanding of Satan affected your thinking about forgiveness at all?
Ang imo bang pagsabot sa Satanas naka-apekto ba sa imong panghuna-huna kabahin sa pagpasaylo, kung naa man?

 

“It certainly has. It’s made a big difference actually.
“Naka-apekto gayod.  Nakahimo kini og dakong kausaban sa tinuod lang.  

Once we allow ourselves to say “the devil made me do it!”
Sa higayon nga tugotan nato ang atong mga kaugalingon sa pagsulti ‘ang yawa maoy nagtukmod kanako sa paghimo niini!’

then we are refusing to take responsibility for our own actions and their damage to others.
Nan, nagadumili kita sa pagdawat sa tulobagon sa atong mga binuhatan ug sa mga kadaut niini ngadto sa uban.  

And also, the other way around.
Ug mao usab kung balihon ang sitwasyon.  
I mean, that to forgive people we must face what they did, not just excuse them.
Buot ipasabot, nga aron mapasaylo nato ang mga tawo kinahanglan gayod atubangon nato ang ilang binuhatan, dili lang kay dili na lang tagdon ang ilang nabuhat.  

If we say that “Well, the devil made him do that to me”, to forgive him is so much harder.
Kung mosulti kita nga ‘ang yawa maoy nagtukmod kaniya sa paghimo niana dinhi kanako’, mas lisod kayo ang pagpasaylo kaniya.  

Face what he did to you. And forgive him.
Atubanga kung unsa ang iyang nabuhat diha kanimo.  Ug pasayloa siya.

I think we need to leave the orthodox idea of Satan right out of it”.
Akong tan-aw kinahanglan nga biyaan nato ang naandang pagsabot kang Satanas sa maong sitwasyon.

Donald, from a Chinese perspective, what are your thoughts?
Donald, sa Tsino nga panlantaw, unsa ang imong mga huna-huna?

“I’ve thought a lot about all this. It seems to me that we demonize people very easily.
“Nagahuna-huna gayod ako og mayo kabahin niining tanan.  Sa akong tan-aw, nga sayon ra kaayo natong himoong demonyo ang mga tawo.  

We transfer our sin onto them.
Atong ginabalhin ang atong sala ngadto kanila.
Iran calls America “the great satan”, we seem to draw horns and a tail on people.
Ginatawag sa Iran ang Amerika og ‘ang dakong Satanas’, moguhit kita nga daw adunay sungay ug ikog ang mga tawo.    

But people are only people, no more and no less.
Apan ang mga tawo mga tawo lamang, walay kapin ug walay kulang.  

By facing up to the fact that sin is our fault, our fault as individuals, as societies, we get far closer to reality.
Sa pag-atubang sa kamatuoran nga ang sala mao ang atong sayop, atong sayop isip matag usa, isip mga katilingban, nag-anam kitag kaduol sa kamatuoran.

We can deal with people for who they are and for how they really act, without assuming they are just puppets of some being called Satan”.
Maka-atubang kita sa mga tawo kinsa gayod sila ug kung unsa gayod ang ilang mga binuhatan, nga walay pagtan-aw nga sila gina-implewensyahan sa usa ka buhing binuhat nga gitawag og Satanas.  

Very interesting. Janet, penny for your thoughts!
Janet, mopaambit ka sa imong mga huna-huna!
“One verse I like is James 4:7 “Resist the Devil and he will flee from you” .
Usa ka bersikulo nga akong ganahan mao ang Santiago kwatro siete:  “Sukli ang Yawa og modagan siya palayo kanimo”.  

I find it quite a problem if we are wrestling with a literal beast who runs away just because we put up a fight.
Akong tan-aw dako gyod ni nga problema kung nakigbugno kita sa usa ka tinuod nga mananap kinsa midagan palayo tungod lang kay misukol kita.

The point is, resist the sin within us, and victory comes so much easier”.
Ang akong punto mao nga, suklan ang sala nga anaa sulod kanato, ug ang kadaugan modangat nga masayon kaayo.”.

Finally Charles?
Ug sa katapusan Charles?

“I think belief in a personal Satan is so popular, because it takes the focus away from our own struggle with our innermost nature and thoughts.
Sa akong huna-huna ang pagtuo sa usa ka buhing binuhat nga si Satanas tanyag kaayo, tungod kay ginakuha niini palayo ang atong pagtan-aw sa atong mga pakigbisog sa kinauyokan sa atong kinaiya ug mga huna-huna.

It makes us look better, and others look worse.
Kini naghimo nato nga arang-arang tan-awon, ug sa uban dili maayo tan-awon.

In fact actually I would say it makes us as humans look better than we are, it excuses us from the mess we have made on this earth”.
Sa tinuod lang makasulti ako nga kini nakahimo natong mga tawo nga arang-arang tan-awon kaysa kung kinsa kita, gihimo kining rason aron dili kita mabasol sa mga kadaut nga atong nahimo dinhi sa kalibutan.

Thank you.
Salamat.

I’ve done quite a bit of work with my friend Juris, and I’d like to ask him to tell us just a little bit of his spiritual story.
Nakahimo ako’g gamay nga bulohaton kauban ang akong higala nga si Juris ug buot nako siyang hangyoon aron asoyan kita bisan gamay lang sa iyang espirituhanong sugilanon. 

Yes, there was the situation that earlier, I believed in a personal devil.
Oo, sauna mituo ako sa usa ka buhing binuhat nga yawa.  

I thought that if I did anything bad, it wasn’t really my guilt, it was the devil’s.
Abi nako nga kung nakabuhat ako og bisan unsang dautan, dili gayod ako ang sad-an, ang yawa mao ang sad-an.

But over time I came to understand that really there is no devil in that sense.
Apan sa dagan sa panahon miabot ako sa pagsabot nga wala gayoy yawa sa ingon ana nga pagtan-aw.  

I came to realize that sin comes from inside us, and we’ve got to control ourselves, within.
Akong nasuta nga ang sala nagagikan sa sulod kanato, ug gikinahanglan nga atong pugngan ang atong kaugalingon, sa sulod.  

I didn’t have a very good life.
Wala ako maka-angkon og maayo kayo nga pagkinabuhi.

When I finally understood that everything was only in my hands in that sense.
Sa dihang sa katapusan akong nasabtan nga ang tanan anaa sa akong mga kamot sa ingon nga pagtan-aw.  

My life improved and turned around by 180 degrees.
Ang akong kinabuhi na-arang-arang ug mituyok kini siyento otsenta degrados. 

I find work, friends.
Nakakita ako og trabaho, mga higala.

I came to find myself, which is maybe every person’s dream.
Akong nakaplagan ang akong kaugalingon, tingali kini mao ang damgo sa matag tawo.  

The main lesson for me in this issue was to take complete responsibility for my own actions and not to blame any being like satan.
Ang nag-unang pagtulon-an para kanako niini nga hisgutanan mao ang hingpit  nga pagdawat sa tulobagon sa akong mga kaugalingong binuhatan ug ang dili pagbasol sa bisan kinsa nga binuhat sama kang Satanas. 

Life’s now great.

Karon ang kinabuhi maayo kaayo.  
So one of the biggest problems I find with this Satan thing is that it minimizes sin.
Ang usa sa mga pinakadagkong suliran nga akong nasuta kabahin niining Satanas mao nga gipagamay niini ang bili sa sala.  

I mean, I found so many people who had addiction problems who were convinced they were unable to get above alcohol or  drugs because they thought they were under Satan’s control.
Buot nako ipasabot, nakita ko ang daghan kaayong tawo nga may suliran sa addiction nga nagtuo nga wala silay katakos sa pagsanta sa alak o druga tungod kay ilang huna-huna ubos sila sa mando ni Satanas.

But when you tell them that it’s really you, the real enemy is you, they find this very attractive, very helpful, in taking responsibility.
Apan sa dihang nasultihan sila nga ikaw ra gayod, ang tinuod nga kaaway mao ikaw, ilang nakita nga kini maanindot kayo, dako kayo og ikatabang, diha sa pag-angkon sa tulobagon.    

We’ve had a number of cases here where people have really changed their lives through understanding the Satan issue.
Aduna kami pipila ka mga kaso dinhi diin ang mga tawo nakapabag-o gayod sa ilang mga kinabuhi pinaagi sa pagsabot sa hisgutanang Satanas.  

You think they really are shifting responsibility to Satan, then?
Imong huna-huna nga ila lang gayod gibalhin ang tulobagon ngadto kang Satanas?

Yes, so they tell me. So they think.
Oo, ingon nila nako.  Mao gayoy ilang huna-huna.  

That it’s not quite their fault, it’s Satan’s fault.
Nga dili kini ilang sayop tanan, sayop kini ni Satanas.

But once they realize there’s no Satan, Satan is me, they change.
Apan sa dihang nasayran nila nga walay Satanas, ako ang Satanas, nanga-usab sila.

Putting all that experience into more Biblical terms, I’d like to think a bit about the implications of just one Bible verse, Hebrews chapter 2 verse 14. Hebrews chapter 2 verse 14:
Sa pagpahaum niini nga mga kasinatian ngadto sa mas biblikanhong pagtan-aw, buot kung lantawon gamay ang implikasyon sa usa ka bersikulo, Hebrohanon kapitulo dos, bersikulo katorse.  Hebrohanon kapitulo dos, bersikulo katorse:  

“Since then the children  [that’s us] are sharers in flesh and blood, Jesus also himself in like manner partook of the same nature; so that through his death he might destroy him that had the power of death, that is, the Devil; and might deliver all those who through fear of death [that’s humanity] were all their lifetime subject to bondage”.
“Tungod kay ang mga anak [kita] umalambit man sa dugo ug unod, si Hesus usab sa susamang paagi miambit sa ilang tawhanong kinaiya, aron pinaagi sa iyang kamatayon mapukan niya siya nga nagdala sa gahom sa kamatayon, nga mao ang Yawa; ug maluwas ang tanan [tibuok katawhan] diin pinaagi sa kahadlok sa kamatayon, naulipon niini sa tibuok nilang kinabuhi.”
So Jesus had our nature and died in order to destroy “the Devil”.
Kung mao, si Hesus ning-ambit sa atong kinaiya ug namatay aron sa paglaglag sa Yawa”

Romans 8 verse 3, Romans 8 verse 3 says that “God ... by sending his own Son in the likeness of sinful man (that is, in our human nature) ... condemned sin in sinful man “.
Roma otso bersikulo tres, Roma otso bersikulo tres nagaingon nga “Ang Diyos…pinaagi sa pagpadala sa iyang kaugalingong Anak nga adunay kinaiya sama sa tawong makasasala (diha sa atong tawhanong kinaiya)… mikondenar sa sala nga anaa sulod sa tawong makasasala.

This shows that the Devil and the sinful tendencies that are naturally within us are effectively the same.
Nagapakita kini nga ang Yawa ug ang mga tukmod sa pagpakasala sulod kanato susama.  

The verse in Hebrews chapter 2 said that the devil has “the power of death”.
Ang bersikulo sa Hebrohanon dos nagsulti nga ang Yawa adunay “gahom sa kamatayon”.  

But Romans 6 verse 23 and very often in the Bible says that  sin has the power of death.
Apan ang Roma saes bersikulo baynte tres ug sa kanunay gayod diha sa Bibliya nagaingon nga ang sala adunay gahom sa kamatayon.  

But Hebrews 2 said that the devil had the power of death. So the devil and sin are in that sense in parallel.
Apan ang Hebrohanon dos nagsulti nga ang Yawa naay gahom sa kamatayon. Nan ang Yawa ug sala sa maong kahimtang managsama.

Sin in the end is our greatest accuser.
Ang sala sa katapusan mao ang atong pinakadakong Tig-akusar.  

Your sin is your greatest accuser, my sin is my greatest accuser, my greatest enemy, my greatest adversary.
Ang imong sala mao ang imong pinakadakong tig-akusar, ang akong sala mao ang akong pinakadakong tig-akusar, ang akong pinakadakong kaaway, ang akong pinakadakong kaatbang.  

First of John chapter 3, let’s have a look over there, towards the end of the New Testament, first of John chapter 3 makes the same kind of parallel between the devil and sin.
Uno Juan kapitulo tres, atong daklitan didto, hinapos sa Bag-ong Testamanto, ang uno Juan kapitulo tres nagahatag og susamang panlantaw tali sa Yawa ug sala.

First of John chapter 3: “For this purpose the Son of God was manifested, that he might destroy the works of the Devil”.
Uno Juan kapitulo tres:  “Sa maong katuyoan ang Anak sa Diyos mianhi, aron iyang gun-ubon ang mga buhat sa Yawa”. 

But let’s go on in the same chapter to verse 5, “Jesus was manifested to take away our sins”.
Apan magpadayon kita sa mao gihapong kapitulo ngadto sa bersikulo singko, “Si Hesus mipatim-aw aron sa pagwagtang sa atong mga sala”.  

It just said He was manifested to destroy the works of the devil.
Miingon kini siya mipatim-aw aron paggun-ob sa mga buhat sa Yawa.

So “our sins” are the works done by the “devil”.
Nan ang atong mga sala mga buhat nga iya sa “Yawa”.

And where does sin come from?
Ug asa diay gikan ang sala?  
We already saw from the Bible- from within us.
Ato na kining nasuta diha sa Bibliya – nga gikan kini sulod kanato.

And we have to take complete responsibility for our sins.
Ug kinahanglan ang atong hingpit nga pag-angkon sa tulobagon sa atong mga sala.

And actually, you know all this anyway, from your own experience, if you’re honest.
Ug sa tinuod lang, nasayod na ikaw tanan niini, base sa imong kaugalingong kasinatian, kung matinud-anon ka.

If we truly perceive and believe that in fact ‘the Devil’ and its power has been vanquished in Jesus, in His death, as the Bible teaches;
Kung kita gayod nagatan-aw ug nagatuo sa kamatuoran nga ang ‘Yawa’ ug ang gahom niini napukan na diha kang Hesus, diha sa iyang kamatayon, sama sa gitudlo sa Bibliya;

if we survey the cross of Jesus and see there the power of sin, the power of the Devil finally slaughtered in the perfect mind of the Lord Jesus as He hung there, and if we realize that that ultimate victory of victories has been shared with all us who are baptized into Him…
kung atong subayon ang krus ni Hesus ug makita dinha ang gahom sa sala, ang gahom sa Yawa nga hingpit nga napukan diha sa perpekto nga panghuna-huna ni Ginoong Hesus samtang nagbitay siya didto, ug nga atong matanto nga ang pinakadakong kadaugan sa tanang kadaugan ginapaambit dinhi kanatong tanan kinsa nabawtismohan diha Kaniya…

the source, the root cause, of so much neurosis and dysfunction, fear, is revealed to us as powerless.
ang tinubdan, ang gamut-hinungdan, sa daghan kaayong sakit sa utok ug pagka-daut niini, kahadlok, napakita dinhi kanato ang pagka-walay gahom niini.  

No fear of even death itself, ultimately.
Hingpit nga kawalay kahadlok bisan sa kamatayon mismo.  

We may fear the process, but not ultimately.
Gani, bisan bation nato ang kahadlok tungod sa lain-laing hinungdan sa kamatayon, pero dili na kini mismo.       

No fear even of the ultimate consequence of our sins, which is death.
Kawalay kahadlok bisan pa man gani sa pinakadakong kapadulngan sa atong mga sala, nga mao ang kamatayon.  

Because sin has been conquered in Jesus, and we are in Him if we are properly baptized into Him.
Tungod kay ang sala nalupig na diha kang Hesus, ug kita anaa diha Kaniya kung kita nabawtismohan sa hustong paagi diha Kaniya.

I used to think we were pretty much alone in our view of Satan.
Abi nako nag-inusara ra gayod kita sa atong pagsabot kang Satanas.  

But I found there are many many thinkers, writers, who’ve come to the same conclusion.
Apan akong nasayran nga adunay daghan kaayong nagahuna-huna, magsusulat, nga miabot sa susamang pagsabot.

Now we don’t need to get our support for truth or for an idea from the fact that other respectable people think the same.
Dili na nato gikinahanglan karon ang pagkuha og suporta alang sa kamatuoran o alang sa usa ka huna-huna, tungod kay naay mga respetadong tawo nga nagahuna-huna susama kanato.  

I hope that if it came to it for me, if it came to it for you, we would stand with our backs to the world if we thought the Bible was really behind us.
Akong panghinaut nga susama nga miabot kini dinhi kanako ug dinha kanimo, barugan ta kini ug talikdan ta ang pagsupak sa kalibutan kung nagatuo kita nga ang kamatuoran sa Bibliya nagapaluyo gayod kanato.
But all the same, on a human level, if you like, it’s very interesting to find, reading around this subject, that so many people have come to the same conclusions.
Apan taliwala niining tanan, sa tawhanon nga pagtan-aw, kung gusto nimo, nindot kaayo nga makita diha sa pagsubay nato niini nga hisgutanan, nga daghan kaayong mga tawo ang midangat sa susamang mga panlantaw. 

Take a very popular Christian author Paul Tournier.
Tagda ang usa ka tanyag nga Kristiyanong magsusulat nga si Paul Tornier.  

I think I’ve got about all his books on my bookshelves somewhere and I think I’ve read nearly all of them.
Marag anaa akoy kopya sa tanan niyang mga libro ug marag halos nabasa na nako kini tanan.  

In all of these books, he’s coming out with the same idea- that the real struggle within the human mind is the ultimate struggle between sin and righteousness, between light and darkness.
Sulod niining mga libroha tanan, Makita ang susamang panghuna-huna – nga ang matuod nga pakigbisog sulod sa huna-huna sa tawo mao ang pinakadakong pakigbisog tali sa sala ug pagkamatarong, tali sa kahayag ug kangitngit.  

Paul Tournier was a fantastically popular writer, and it’s a big theme in all his books.
Si Paul Tornier usa ka hilabihan ka tanyag nga magsusulat, ug usa kini ka dakong tema diha sa mga libro niya tanan.  

And there’s one particular book which he wrote, in English translation it’s called, The Violence Within.
Ug adunay usa ka libro nga sinulat niya, sa English nga hubad gitawag kini og ‘The Violence Within’.  

It’s very similar to another popular writer, the French sociologist Claude Levi-Strauss, who came to the same conclusions, in a book of his The Savage Mind.
Susama gayod kini sa sinulat sa usa ka tanyag nga magsusulat, ang Pranses nga si Claude Levi-Strauss, kinsa midangat usab sa susamang mga pagsabot diha sa usa ka sinulat niya nga libro nga ‘The Savage Mind’.

That the real problem is our own mind, not some being outside us, but the struggle is within, and we must take complete responsibility for that struggle.
Nga ang matuod nga suliran mao ang atong panghuna-huna, dili ang usa ka binuhat gawas kanato, nga ang pakigbisog naa sa sulod, ug gikinahanglan ang atong hingpit nga pagdawat sa kaakuhan alang niana nga pakigbisog.  

My book “The Real Devil” , which you can get free from realdevil.info, this has got a few hundred footnotes, to studies by theologians, psychologists, professionals, which have come to the same conclusions.
Ang akong libro nga “The Real Devil”, diin imong makuha nga libre sa realdevil.info, aduna kini pipila ka gatusan ka footnotes, sa mga basahon sa mga theologians, psychologists, mga propesyonal diin midangat usab sa susamang mga pagsabot. 

We are not alone in this rejection of Satan as a personal being.
Wala kita mag-inusara niini nga pagsupak kang si Satanas isip usa ka buhing binuhat.

Another book, The Reality of the Devil: Evil Within Man.
Usa ka laing libro, ang The Reality of the Devil: Evil Within Man.  

A lot of thinkers have come to the same conclusion.
Daghan kaayo ang nagahuna-huna nga midangat na sa susamang pagsabot.  

But let me say again, whether we stand with our backs to the world, doesn’t make any real difference;
Apan tugoti ako sa pagsulti pag-usab, nagabarog man kita nga gitalikdan ang kalibutan, dili kini makahatag og tinuod nga kalainan;

if this is what the Bible teaches, so be it.
kung mao kini ang gitudlo sa Balaang Kasulatan, nan mao gayod kini.

But I’m just saying that humanly speaking, it’s a comfort that other people are thinking the same.
Apan nagasulti lang ako nga sa tawhanon nga pinulongan, gibati ko ang alibyo nga adunay mga tawo nga susama ang panghuna-huna.

So summing up, I’d say that the ‘Devil’ remains an unexamined assumption in the minds of very many Christian people, and people generally.
Alang sa pagtapos, ako makasulti nga ang “Yawa” nagpabilin nga usa ka wala pa matino nga tinumo-tumo nga pagtuo sulod sa huna-huna sa daghang Kristiyanos, ug sa katawhan sa kinatibuk-an.  

The presence of unexamined assumptions in our lives and hearts, in our worldviews, ought to be a red flag to us.
Ang pagpabilin sa mga dili tino nga tinumo-tumo nga pagtuo sulod sa atong mga kinabuhi ug kasingkasing, sulod sa atong mga pagtan-aw ug pagsabot, nagasilbing mga bantayanan nga daw lit-ag alang kanato.  

Why not examine it.
Ngano mang dili nato kini tun-an ug tinuon.

We live in an age where every paradigm is examined, every tradition overturned etc.
Nagpuyo kita karon sa panahon diin ang matag butang ginatun-an, matag tradisyon gina-utingkay, etc.

So have a look at this subject for yourself.
Mao nga tagae og pagtagad kini nga butang sa imong kaugalingon.  

Because it’s so important that we take responsibility for our behaviour.
Tungod kay mahinungdanon kaayo nga huptan ta ang tulobagon sa atong mga kinaiya.  

And to realize that actually the struggle that is within us has ultimately been won, because the Lord Jesus, because He had our nature, has ultimately destroyed the power of death.
Ug nga atong timan-an nga sa tinuod ang pakigbisog nga anaa sulod kanato hingpit nga nadaug na, tungod kay ang Ginoong Hesus, nga naghupot sa susama tang kinaiya, hingpit nga milupig sa gahom sa kamatayon.

Facing up to the fact that we are serious sinners is not a pleasant thing, we’d rather that was not the case.
Sa pag-atubang sa kamatuoran nga kita mga makasasala usa ka butang nga dili angay kahimut-an, mas maayo pa nga dili na lang unta ingon niini.

We don’t like taking ultimate responsibility.
Dili nato gusto ang pag-atubang og dakong kaakuhan.

But this is the way to true freedom.
Apan mao kini ang dalan ngadto sa tinuod nga kagawasan. 

The fact that the Lord Jesus Christ shared our nature and overcame sin, and we can identify with Him by baptism, this is the good news of the Gospel.
Ingon nga ang Ginoong Hesus naghupot sa susama tang kinaiya ug nalupig ang sala, ug nga mahimong mahisama kita Kaniya pinaagi sa bawtismo, mao kini ang maayong balita sa ebanghelyo.  
It’s so much easier to simply demonize a few wicked people, to blame other people.
Mas sayon ra kayo ang paghulagway isip demonyo  sa pipila ka dautang tawo, ang pagbasol sa ubang tawo.

Solzhenitsyn was a guy who both experienced and reflected upon evil more than most.

Si Solzhenitsyn usa ka tawo diin nakasinati ug nakatimbang-timbang sa unsa ang dautan labaw sa kadaghanan kanato.

There’s a quote of his from The Gulag Archipelago which I’d like to share with you.
Naay iyang nasulti niadtong didto siya sa isla sa Gulag nga buot nakong ipaambit kaninyo.  

I have it on my laptop: “If only it were all so simple! If only...
Naa ni sa akong laptop: “Kung unta kining tanan yano lamang kaayo! Kun unta…

it were necessary only to separate [evil people] from the rest of us and destroy them!
mahimo nga paga-ilain unta lamang [ang mga tawong dautan] gikan kanatong tanan ug pagapuohon sila!  
But the line dividing good and evil cuts through the heart of every human being.
Apan ang guhit nga naga-ulang tali sa maayo ug dautan mohiwa gayod agi sa kasingkasing sa matag tawo.  

And who is willing to destroy a piece of his own heart?”.
Ug kinsa man kaha ang andam sa pagsamad bisan gamay nga bahin sa iyang kasingkasing?”

If now towards the end of our presentation you’re thinking “Yeah, interesting…”
Kung karon nga padulong na kita sa katapusan sa atong pasundayag ikaw naghuna-huna “Maayo, maayo…

and go off and have a coffee and get something out of the fridge and forget about it…
ug dayon lakaw ug magkape ug mangitag makaon sa refrigerator ug kalimtan lang kini…  

I will have failed. Please, don’t leave it here.

Mahimong kawang kining tanan.  Pakyas ako.   Palihog, ayaw kini’g ibilin dinhi.  
We are talking here in deadly earnest about the very essence of Christianity- which is to be spiritually minded, to overcome temptation within, to have the mind of Christ.
Nagahisgot kita diri sa tinuod uyamot mahitungod sa unsa ang gisandigan sa Kristiyanismo – nga mao ang pagka-espirituhanon, ang paglupig sa tintal sa unod, ang paghupot sa panghuna-huna ni Kristo.  

Have a serious read through “The Real Devil”.
Himoa ang tiunay nga pagbasa sa “The Real Devil”.  

It’s there at realdevil.info .
Makita kini sa atrealdevil.info .  

You can get the PDF, you can order the book for free.
Mabasa nimo ang PDF nga porma niini, mahimong mangayo ka og libre nga kopya niini.  

And don’t give yourself any rest until you’ve been properly baptized into Jesus, so that His victory over sin and death becomes yours.
Ug ayaw tagae og kapahulayan ang imong kaugalingon hangtod dili ka ensakto nga mabawtismohan diha kang Hesus, aron ang iyang kadaugan ibabaw sa sala ug kamatayon imong maangkon.  
Of course, you will have questions, doubts, unease.
Ug siyempre, aduna gyod kay mga pangutana, pagduha-duha, kahigwaos.

And I understand that. Pray about it, and drop us an email- info@carelinks.net .
Ug masabtan gyod nako kana.  Pag-ampo kabahin niana;  ug sulati kami [email] – info@carelinks.net  

Or if you want to have it out with me personally, I’m Duncan Heaster and my personal email is dh@heaster.org .
O kung gusto nimo nga mahinabi ako mismo, ako si Duncan Heaster ug ang akong email mao kini:  dheaster.org 

God bless you.

Ang Dios manalangin kanimo.